وحید تهمتنجنسیت: سن: 33
رتبه: 1


سوابق:  

آقای وحید تهمتن مربی لول 1 بین المللی بوده و خود در زمان بازیگری دارای عناوین مختلف قهرمانی میباشد.
هم اکنون در دهکده ورزشی چهارباغ مشغول به مربیگری است. شماره تلفن همراه ایشان 09194488445


افتخارات:  


توضیحات: