احمد ورمزیانجنسیت: سن: 42
رتبه: 2


سوابق:  

شماره تلفن همراه :09121087037
دارای عناوین مختلف قهرمانی در مدت بازیگری بوده .
عنوان اول پیشکسوتان ایران در دو سال متوالی 91 و 92


افتخارات:  


توضیحات: